Pomocí čeho vyhledávat odposlechy?

V řadě článků jsme již zmiňovali, čím soudobé odposlechy skutečně detekovat nelze. Do této kategorie patří všemožné blikající a pípající krabičky. Ty jsou prodávány jako „detektor odposlechů“ nebo „detektor štěnic“ s různými přívlastky, jako je profi nebo multifunkční. Cenová relace je zde nastavena čistě dle drzosti výrobce či distributora, a to v řádech tisíců až desetitisíců korun.

Pravdou je, že ani sebedražší krabička z této kategorie nepřinese tomu, kdo si ji zakoupí nebo pronajme, nic než falešný pocit bezpečí, nebo naopak ohrožení. Jediné skutečně validní důkazy o existenci/neexistenci odposlechu v dané lokalitě může přinést odborně provedená obranně technická prohlídka proti odposlechu.

Při té musí být nejen použito adekvátní vybavení, ale především ji musí provádět řádně školený technik s bohatou praxí. Pouze ten je schopen na základě různých indicií, plynoucích z mnoha dílčích měření, určit, zda v místě odposlech je, a následně jej také najít.

Je nutno podotknout, že neexistuje jediné detekční zařízení, které by laikovi zobrazilo červený křížek na mapě a oznámilo: „Zde je štěnice.“ Čím dražší a sofistikovanější je použité odposlouchávací zařízení, tím lépe kamufluje svou existenci před všemi dostupnými detekčními prostředky.

Řadu z nich pak nelze odhalit jinak, než rozborkou a zevrubnou fyzickou prohlídkou rizikových předmětů v místnosti. Správné použití nástrojů pro vyhledávání rádiových, tepelných a jiných signálů však umožní tento proces značně urychlit. S čím tedy technici v EO Security pracují při vyhledávání odposlechů?

Multimetry a další základní nářadí pro detekci odposlechů

Základní sada nástrojů není příliš odlišná od toho, co najdete v kufru elektrotechnika. Ani my se při vyhledávání skrytých elektrických obvodů neobejdeme bez základního přehledu o napětích, proudech a odporech v jednotlivých větvích elektroinstalace

Některé druhy odposlechů, např. v prodlužovacích šňůrách nebo osvětlení, lze takto díky stálému odběru proudu v jinak zdánlivě rozpojeném obvodu. Samozřejmostí je pak sada nářadí k rozebrání elektroniky, nábytku a dalšího vybavení místnosti. Bez toho to často při důkladné fyzické prohlídce nejde. Čas od času přijde ke slovu i stará dobrá čelovka.

Nástroje pro analýzu RF/VF spektra

Nezbytnou součástí obranně technické prohlídky proti odposlechu je rozbor a analýza RF/VF spektra v inkriminované lokalitě. Pod pojmem RF (radiofrekvenční) spektrum se skrývá kompletní soubor rádiových signálů od jednotek Hz po stovky GHz, na kterém mohou být přenášeny signály z bezdrátových odposlechových zařízení. Mezi rádiové odposlechy se řadí i velmi oblíbené a účinné GSM štěnice.

Pojem VF (vysokofrekvenční) spektrum je ještě širší, neboť zahrnuje i signály modulované v oblasti IR světla (pro zajímavost, záření v tomto spektru má frekvenci v řádu stovek THz) a přenášené na krátké vzdálenosti. Mezi vysokofrekvenční signály spatří i po vodičích přenášené vysokofrekvenční kmity. Všechny tyto signály je možné zachytit a analyzovat pouze za pomoci profesionálních spektrálních analyzátorů s širokou paletou připojitelných filtračních, převodních a oddělovacích členů.

Pozor na terminologii – slovo „analyzátor“ se občas objevuje i u na internetu dostupných hraček v ceně tisícikorun. Ty však nemají se spektrálním analyzátorem nic společného. Jedná se o detektory RF pole, které se v naprosté většině reálných podmínek chovají tak, jak jim fyzikální zákonitosti přikazují: tedy detekují RF pole. To je však prakticky všudypřítomné, v běžné kanceláři lze zachytit několik desítek různých polí. RF detektor odposlechu přitom vždy reaguje jen na signál, který je v daném místě nejsilnější. Pravděpodobnost, že byste tímto způsobem odhalili signál štěnice, se limitně blíží nule.

Ale zpět ke skutečným frekvenčním analyzátorům. Ty nám umožňují podezřelé signály v RF/VF spektru nejen zachytit, ale také demodulovat a poslechnout. Demodulace znamená rozklad zachyceného signálu a oddělení jeho nosné složky, v níž je přenášena informace. Jde o první krok k určení obsahu a druhu zachyceného signálu. Dalším krokem je subanalýza, kterou je možné obejít řadu používaných maskování.

Krom spektrálního analyzátoru nám slouží k odhalování vzduchem přenášených odposlechů také frekvenční (přehledový) skener. Ten využijeme pro prvotní prohlídku radiofrekvenčního spektra v dané lokalitě. K zachycení co možná nejkompletnějšího přehledu signálů slouží všesměrová širokospektrální anténa. Za pomoci zaměřovací antény pak dokážeme odlišit signály možných odposlechů od rušení i neškodných signálů z okolí.

Výstupem této části obranně technické prohlídky je komplexní přehled o možných bezdrátových odposleších v dané lokalitě. Následuje analýza vedení a linek v zájmové oblasti.

Nástroje pro analýzu metalických a optických vedení

Pro zajištění směrodatnosti prohlídky prostoru je nezbytně nutné zanalyzovat také kabelové rozvody v nejbližším okolí. K tomu využíváme reflektometr, který umožňuje na základě odrazu testovacího signálu určit změny v impedanci a dalších charakteristikách kabelového vedení. Ty mohou poukazovat právě na instalaci parazitního zařízení, tedy linkového odposlechu.

Nezbytné je rovněž prověření trasy vedení, ke kterému lze opět využít spektrální analyzátor se sondou lokálního pole. Díky těmto nástrojům jsme schopni určit, že se změnila trasa známého kabelového vedení, což může nasvědčovat vyvedení odbočky právě pro odposlechové zařízení.

Alternativní nástroje pro vyhledávání odposlechů

Přestože výše jmenované vybavení dokáže s vysokou spolehlivostí odhalit široké spektrum běžně používaných odposlechových zařízení, zbývá stále několik druhů odposlechů, které bychom touto technikou přehlédli.

Do první skupiny se řadí veškerá baterií napájená pasivní záznamová zařízení, jako jsou miniaturní diktafony a minikamery se záznamem do paměti. Tato zařízení nevysílají žádný signál, proto je nelze detekovat v RF spektru, a nejsou připojena k energetické síti, tudíž je nenajdou ani linkové detektory. Sestávají však z polovodičových součástek, proto jsou odhalitelné detektorem nelineárních přechodů.

Ten funguje navenek podobně jako známý detektor kovů – tedy vysílá signál a přijímá jeho odraz, u nějž hodnotí úrovně změny. Na rozdíl od metalického detektoru však tento přístroj detekuje 2. a 3. harmonickou složku vysílaného signálu, která poukazuje právě na výskyt polovodiče. Díky tomuto přístroji jsme schopni najít i zcela vypnuté, energii nespotřebovávající štěnice ukryté v nábytku apod.

Dalším nepostradatelným nástrojem pro naši práci je termovizní kamera s vysokou citlivostí. Každý napěťový měnič (a obecně elektronický obvod) vyzařuje ztrátové teplo, díky čemuž je možné najít odposlech skrytý v stropním podhledu, květináči atd.

Mimochodem právě stropní podhledy a další rozsáhlé dutiny jsou častým místem pro ukrytí odposlechového zařízení. K jejich prozkoumání bez nutnosti rozebírat velké plochy obložení a nábytku nám slouží inspekční minikamery, které je možné zasunout do obtížně přístupných prostor.

Pokud jste se dočetli až sem, troufáme si s jistotou říci, že už nemůžete podlehnout nátlaku prodejců různé spy a antispy techniky. Naše oblast podnikání je technicky velmi náročná a každodenně se potýkáme s omezeními vyplývajícími z fyzických zákonů, které zkrátka nelze obejít žádnými marketingovými triky. Pokud chcete získat skutečnou jistotu, že jsou vaše informace v bezpečí, neváhejte nás kontaktovat s objednávkou profesionální technické prohlídky.

Námi nalezené odposlechy