Základní pojmy ohledně vyhledávání odposlechů

Cílem tohoto textu je přiblížit význam nejčastěji využívaných technických pojmů, které se objevují v kontextu odposlechů.

OTPObranně technická prohlídka, v zahraničí také TSCM (Technical Surveillance Counter-Measures), cílem prohlídky je nalezení technických prostředků, které mohou vést k úniku informací ze střeženého prostoru.

RF Spektrum – zkratka radio frequency. Jedná se o všechny rádiové signály, které jsou kolem nás od jednotek Hz, MHz až po GHz.

VF Spektrum – vysokofrekvenční rádiové spektrum, může obsahovat jak RF spektrum viz. výše, tak také například modulované spektrum nebo vysokofrekvenční spektrum v podobě signálů ve vodičích.

Dynamický rozsah – vyjadřuje možnost měření nejslabšího přijatého signálu až po nejsilnější bez nutnosti zvýšení rozsahu na úkor citlivosti. Dynamický rozsah je třeba zohlednit především při nákupu techniky, která má pomoci odhalovat odposlechy. Levná technika má menší dynamický rozsah a neumožňuje nalezení moderních odposlechů, které fungují na velmi vysokých nebo velmi nízkých frekvencích.

Detektor RF pole – elektronický obvod sloužící k zobrazení intenzity signálu na stupnici. Zařízení není příliš spolehlivé, protože nedokáže na pozadí silného rádiového signálu odhalit signál slabší, který využívá odposlech. Stejně tak nemá valného významu ani demodulátor, který je v některých detektorech obsažený. Nejčastěji půjde slyšet jen provoz digitálních komunikací nebo rušení, které způsobuje velká část elektrospotřebičů.

Spektrální analyzátor – umožňuje kromě měření signálů také jejich demodulaci, poslech i další možnosti následné analýzy. Dle ceny se odvíjí rychlost, přesnost a dynamický rozsah jednotlivých zařízení. Co se na levném spektrálním analyzátoru jeví jako rušení, může být na kvalitním analyzátoru identifikováno jako velmi rychlý přenos dat. Je důležité nezaměňovat se spektrálním analyzátorem různé typy přehledových přijímačů a paměťových analyzátorů. Tato zařízení většinou ani nelze kalibrovat a poskytují jen nepřesné údaje.

Paměťový rádiový analyzátor – MRA (Memory Radio Analyzer), pravidelně načítá rádiové spektrum svého okolí a jednotlivé naměřené hodnoty porovnává s hodnotami, které jsou uložené v paměti. Digitální odposlech je touto cestou téměř neodhalitelný.

Detektor nelineálních přechodů – princip zařízení je v detekci druhé a třetí harmonické složky základního filtrovaného signálu, který je vysílán pomocí antény. Harmonické složky produkují polovodičové přechody při jejich expozici základním signálem. Pokud je druhý signál silnější, jak třetí jedná se o důkaz polovodičového přechodu.